باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 1 - زنگ علوم

ویدئو های آنلاین درس ۱ - زنگ علوم

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 2 - خوراکی ها

ویدئو های آنلاین درس ۲ - خوراکی ها

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 3 - مواد اطراف ما

ویدئو های آنلاین درس ۳ - مواد اطراف ما

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 4 - اندازه گیری مواد

ویدئو های آنلاین درس ۴ - اندازه گیری مواد

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 5 - آب ماده ای با ارزش

ویدئو های آنلاین درس ۵ - آب ماده ای با ارزش

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 6 - زندگی ما و آب

ویدئو های آنلاین درس ۶ - زندگی ما و آب

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 7 - نور و مشاهده اجسام

ویدئو های آنلاین درس ۷ - نور و مشاهده اجسام

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 8 - جستجو کنیم و بسازیم

ویدئو های آنلاین درس ۸ - جستجو کنیم و بسازیم

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 9 - نیرو همه جا 1

ویدئو های آنلاین درس ۹ - نیرو همه جا ۱

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 10 - نیرو همه جا 2

ویدئو های آنلاین درس ۱۰ - نیرو همه جا ۲

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 11 - بکارید و ببینید

ویدئو های آنلاین درس ۱۱ - بکارید و ببینید

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 12 - هر کدام جای خود 1

ویدئو های آنلاین درس ۱۲ - هر کدام جای خود ۱

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 13 - هرکدام جای خود 2

ویدئو های آنلاین درس ۱۳ - هرکدام جای خود ۲

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 14 - از گذشته تا آینده

ویدئو های آنلاین درس ۱۴ - از گذشته تا آینده

پایه سوم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره اول ابتدایی ، پایه سوم
ویدئو های آنلاین دوره اول ابتدایی ، پایه سوم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره اول ابتدایی ، پایه سوم ، علوم
ویدئو های آنلاین دوره اول ابتدایی ، پایه سوم ، علوم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test