باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس اول-یاد آوری قواعد سال گذشته

ویدئو های آنلاین درس اول-یاد آوری قواعد سال گذشته

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس دوم-سوره تغابن آیات 1-6

ویدئو های آنلاین درس دوم-سوره تغابن آیات ۱-۶

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس سوم-سوره ابراهیم آیات 34-38

ویدئو های آنلاین درس سوم-سوره ابراهیم آیات ۳۴-۳۸

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس چهارم-سوره واقعه آیات 1-26

ویدئو های آنلاین درس چهارم-سوره واقعه آیات ۱-۲۶

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس پنجم-سوره آل عمران آیات 102-105

ویدئو های آنلاین درس پنجم-سوره آل عمران آیات ۱۰۲-۱۰۵

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس ششم-سوره اسراء آیات 76-83

ویدئو های آنلاین درس ششم-سوره اسراء آیات ۷۶-۸۳

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس هفتم-آشنایی با خط قرآن کریم

ویدئو های آنلاین درس هفتم-آشنایی با خط قرآن کریم

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس هشتم-سوره آل عمران آیات 30-37

ویدئو های آنلاین درس هشتم-سوره آل عمران آیات ۳۰-۳۷

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس نهم-سوره بقره آیات 253-256

ویدئو های آنلاین درس نهم-سوره بقره آیات ۲۵۳-۲۵۶

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس دهم-سوره هودآیات 109-117

ویدئو های آنلاین درس دهم-سوره هودآیات ۱۰۹-۱۱۷

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس یازدهم-سوره ملک آیات 1-12

ویدئو های آنلاین درس یازدهم-سوره ملک آیات ۱-۱۲

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس دوازدهم-سوره آل عمران آیات 38-45

ویدئو های آنلاین درس دوازدهم-سوره آل عمران آیات ۳۸-۴۵

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس سیزدهم-سوره نمل آیات 56-63

ویدئو های آنلاین درس سیزدهم-سوره نمل آیات ۵۶-۶۳

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس چهاردهم-سوره یوسف آیات 64-69

ویدئو های آنلاین درس چهاردهم-سوره یوسف آیات ۶۴-۶۹

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس پانزدهم-سوره عبس آیات 1-42

ویدئو های آنلاین درس پانزدهم-سوره عبس آیات ۱-۴۲

پایه چهارم ، قرآن
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم ، قرآن
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم ، قرآن

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test