باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 1 - زنگ علوم

ویدئو های آنلاین درس ۱ - زنگ علوم

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 2 - سرگذشت دفتر من

ویدئو های آنلاین درس ۲ - سرگذشت دفتر من

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 3 - کارخانه کاغذسازی

ویدئو های آنلاین درس ۳ - کارخانه کاغذسازی

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 4 - سفر به اعماق زمین

ویدئو های آنلاین درس ۴ - سفر به اعماق زمین

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 5 - زمین پویا

ویدئو های آنلاین درس ۵ - زمین پویا

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 6 - ورزش و نیرو 1

ویدئو های آنلاین درس ۶ - ورزش و نیرو ۱

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 7 - ورزش و نیرو 2

ویدئو های آنلاین درس ۷ - ورزش و نیرو ۲

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 8 - طراحی کنیم و بسازیم

ویدئو های آنلاین درس ۸ - طراحی کنیم و بسازیم

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 9 - سفر انرژی

ویدئو های آنلاین درس ۹ - سفر انرژی

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۴۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 10 - خیلی کوچک , خیلی بزرگ

ویدئو های آنلاین درس ۱۰ - خیلی کوچک , خیلی بزرگ

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 11 - شگفتی های برگ

ویدئو های آنلاین درس ۱۱ - شگفتی های برگ

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 12 - جنگل برای کیست؟

ویدئو های آنلاین درس ۱۲ - جنگل برای کیست؟

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 13- سالم بمانیم

ویدئو های آنلاین درس ۱۳- سالم بمانیم

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 14- از گذشته تا آینده

ویدئو های آنلاین درس ۱۴- از گذشته تا آینده

پایه ششم ، علوم
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، علوم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، علوم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test