باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
حل مساله الگویابی

ویدئو های آنلاین حل مساله الگویابی

پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
شمارش چندتا چندتا

ویدئو های آنلاین شمارش چندتا چندتا

پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
ماشین های ورودی خروجی

ویدئو های آنلاین ماشین های ورودی خروجی

پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
ساعت در بعد از ظهر

ویدئو های آنلاین ساعت در بعد از ظهر

پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
الگوهای متقارن

ویدئو های آنلاین الگوهای متقارن

پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
مرور فصل

ویدئو های آنلاین مرور فصل

پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
مکعب و مکعب مستطیل

ویدئو های آنلاین مکعب و مکعب مستطیل

پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره اول ابتدایی ، پایه سوم
ویدئو های آنلاین دوره اول ابتدایی ، پایه سوم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره اول ابتدایی ، پایه سوم ، ریاضی
ویدئو های آنلاین دوره اول ابتدایی ، پایه سوم ، ریاضی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره اول ابتدایی ، پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها
ویدئو های آنلاین دوره اول ابتدایی ، پایه سوم ، ریاضی ، فصل اول-الگو ها

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test