باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 19- همسایگان ما

ویدئو های آنلاین درس ۱۹- همسایگان ما

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دهم-ایران و همسایگان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 20 - مطالعه ی موردی

ویدئو های آنلاین درس ۲۰ - مطالعه ی موردی

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دهم-ایران و همسایگان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دهم-ایران و همسایگان
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دهم-ایران و همسایگان

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test