باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 21 - استعمار چیست؟

ویدئو های آنلاین درس ۲۱ - استعمار چیست؟

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل یازدهم-ایستادگی در برابر بیگانگان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 22 - مبارزه ی مردم ایران با استعمار

ویدئو های آنلاین درس ۲۲ - مبارزه ی مردم ایران با استعمار

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل یازدهم-ایستادگی در برابر بیگانگان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل یازدهم-ایستادگی در برابر بیگانگان
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل یازدهم-ایستادگی در برابر بیگانگان

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test