باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 23- خرمشهر در چنگال دشمن

ویدئو های آنلاین درس ۲۳- خرمشهر در چنگال دشمن

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دوازدهم-آزادی خرمشهر
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 24 - خرمشهر در دامان میهن

ویدئو های آنلاین درس ۲۴ - خرمشهر در دامان میهن

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دوازدهم-آزادی خرمشهر
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دوازدهم-آزادی خرمشهر
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دوازدهم-آزادی خرمشهر

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test