باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 3 - تصمیم گیری چیست؟

ویدئو های آنلاین درس ۳ - تصمیم گیری چیست؟

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دوم-تصمیم گیری
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 4 - چگونه تصمیم بگیریم؟

ویدئو های آنلاین درس ۴ - چگونه تصمیم بگیریم؟

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دوم-تصمیم گیری
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دوم-تصمیم گیری
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل دوم-تصمیم گیری

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test