باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 5- عوامل موثر در کشاورزی

ویدئو های آنلاین درس ۵- عوامل موثر در کشاورزی

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل سوم-کشاورزان در ایران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 6- محصولات کشاورزی

ویدئو های آنلاین درس ۶- محصولات کشاورزی

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل سوم-کشاورزان در ایران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل سوم-کشاورزان در ایران
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل سوم-کشاورزان در ایران

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test