باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 7 - طلای سیاه

ویدئو های آنلاین درس ۷ - طلای سیاه

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل چهارم-ایران و منابع انرژی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 8 - انرژی را بهتر مصرف کنیم

ویدئو های آنلاین درس ۸ - انرژی را بهتر مصرف کنیم

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل چهارم-ایران و منابع انرژی
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل چهارم-ایران و منابع انرژی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل چهارم-ایران و منابع انرژی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test