باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس 15 - انواع لباس

ویدئو های آنلاین درس ۱۵ - انواع لباس

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل هشتم-پوشاک ما
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 16 - لباس از تولید تا مصرف

ویدئو های آنلاین درس ۱۶ - لباس از تولید تا مصرف

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل هشتم-پوشاک ما
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل هشتم-پوشاک ما
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل هشتم-پوشاک ما

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test