باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
درس17 - ویژگی های دریاهای ایران

ویدئو های آنلاین درس۱۷ - ویژگی های دریاهای ایران

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل نهم-دریاهای ایران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
درس 18 - دریا , نعمت خداوندی

ویدئو های آنلاین درس ۱۸ - دریا , نعمت خداوندی

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل نهم-دریاهای ایران
قیمت: ۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل نهم-دریاهای ایران
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی ، فصل نهم-دریاهای ایران

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test