باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
فصل اول-الگو ها

ویدئو های آنلاین فصل اول-الگو ها

پایه سوم ، ریاضی
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل دوم-عدد های چهار رقمی

ویدئو های آنلاین فصل دوم-عدد های چهار رقمی

پایه سوم ، ریاضی
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل سوم-عدد های کسری

ویدئو های آنلاین فصل سوم-عدد های کسری

پایه سوم ، ریاضی
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل چهارم-ضرب و تقسیم

ویدئو های آنلاین فصل چهارم-ضرب و تقسیم

پایه سوم ، ریاضی
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل پنجم-محیط و مساحت

ویدئو های آنلاین فصل پنجم-محیط و مساحت

پایه سوم ، ریاضی
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل ششم-جمع و تفریق

ویدئو های آنلاین فصل ششم-جمع و تفریق

پایه سوم ، ریاضی
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل هفتم-آمار و احتمال

ویدئو های آنلاین فصل هفتم-آمار و احتمال

پایه سوم ، ریاضی
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل هشتم-ضرب عدد ها

ویدئو های آنلاین فصل هشتم-ضرب عدد ها

پایه سوم ، ریاضی
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره اول ابتدایی ، پایه سوم
ویدئو های آنلاین دوره اول ابتدایی ، پایه سوم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره اول ابتدایی ، پایه سوم ، ریاضی
ویدئو های آنلاین دوره اول ابتدایی ، پایه سوم ، ریاضی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test