باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
فصل 1-اعداد و الگوها

ویدئو های فصل ۱-اعداد و الگوها

پایه چهارم ، ریاضی
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 2-کسر

ویدئو های فصل ۲-کسر

پایه چهارم ، ریاضی
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 3-ضرب و تقسیم

ویدئو های فصل ۳-ضرب و تقسیم

پایه چهارم ، ریاضی
قیمت: ۳۱۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 4-اندازه گیری

ویدئو های فصل ۴-اندازه گیری

پایه چهارم ، ریاضی
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 5-عدد مخلوط و عدد اعشاری

ویدئو های فصل ۵-عدد مخلوط و عدد اعشاری

پایه چهارم ، ریاضی
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 6-شکل های هندسی

ویدئو های فصل ۶-شکل های هندسی

پایه چهارم ، ریاضی
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 7-آمار و احتمال

ویدئو های فصل ۷-آمار و احتمال

پایه چهارم ، ریاضی
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم
ویدئو های دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم ، ریاضی
ویدئو های دوره دوم ابتدایی ، پایه چهارم ، ریاضی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال

Website Security Test