باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
فصل اول-عدد نویسی و الگو ها

ویدئو های آنلاین فصل اول-عدد نویسی و الگو ها

پایه پنجم ، ریاضی
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل دوم-کسر

ویدئو های آنلاین فصل دوم-کسر

پایه پنجم ، ریاضی
قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل سوم-نسبت،تناسب،در صد

ویدئو های آنلاین فصل سوم-نسبت،تناسب،در صد

پایه پنجم ، ریاضی
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل چهارم-تقارن و چند ضلعی ها

ویدئو های آنلاین فصل چهارم-تقارن و چند ضلعی ها

پایه پنجم ، ریاضی
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل پنجم-عدد های اعشاری

ویدئو های آنلاین فصل پنجم-عدد های اعشاری

پایه پنجم ، ریاضی
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل ششم-اندازه گیری

ویدئو های آنلاین فصل ششم-اندازه گیری

پایه پنجم ، ریاضی
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل هفتم-آمار و احتمال

ویدئو های آنلاین فصل هفتم-آمار و احتمال

پایه پنجم ، ریاضی
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه پنجم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه پنجم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه پنجم ، ریاضی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه پنجم ، ریاضی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test