باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
فصل اول:دوستان ما

ویدئو های آنلاین فصل اول:دوستان ما

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل دوم-تصمیم گیری

ویدئو های آنلاین فصل دوم-تصمیم گیری

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل سوم-کشاورزان در ایران

ویدئو های آنلاین فصل سوم-کشاورزان در ایران

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل چهارم-ایران و منابع انرژی

ویدئو های آنلاین فصل چهارم-ایران و منابع انرژی

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل پنجم-پیشرفت علوم وفنون در دوره اسلامی

ویدئو های آنلاین فصل پنجم-پیشرفت علوم وفنون در دوره اسلامی

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل ششم-سفری به اصفهان

ویدئو های آنلاین فصل ششم-سفری به اصفهان

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل هفتم-اوقات فراغت

ویدئو های آنلاین فصل هفتم-اوقات فراغت

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل هشتم-پوشاک ما

ویدئو های آنلاین فصل هشتم-پوشاک ما

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل نهم-دریاهای ایران

ویدئو های آنلاین فصل نهم-دریاهای ایران

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل دهم-ایران و همسایگان

ویدئو های آنلاین فصل دهم-ایران و همسایگان

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل یازدهم-ایستادگی در برابر بیگانگان

ویدئو های آنلاین فصل یازدهم-ایستادگی در برابر بیگانگان

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل دوازدهم-آزادی خرمشهر

ویدئو های آنلاین فصل دوازدهم-آزادی خرمشهر

پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
قیمت: ۲۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، مطالعات اجتماعی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test