باز کردن منو
سطح آموزش: کتاب
فصل 1-عدد و الگو های عددی

ویدئو های آنلاین فصل ۱-عدد و الگو های عددی

پایه ششم ، ریاضی
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 2-کسر

ویدئو های آنلاین فصل ۲-کسر

پایه ششم ، ریاضی
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 3-اعداد اعشاری

ویدئو های آنلاین فصل ۳-اعداد اعشاری

پایه ششم ، ریاضی
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 4-تقارن و مختصات

ویدئو های آنلاین فصل ۴-تقارن و مختصات

پایه ششم ، ریاضی
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 5-اندازه گیری

ویدئو های آنلاین فصل ۵-اندازه گیری

پایه ششم ، ریاضی
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 6-تناسب و درصد

ویدئو های آنلاین فصل ۶-تناسب و درصد

پایه ششم ، ریاضی
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال
سطح آموزش: کتاب
فصل 7-تقریب

ویدئو های آنلاین فصل ۷-تقریب

پایه ششم ، ریاضی
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج های پیشنهادی
سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

سطح کتاب
دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، ریاضی
ویدئو های آنلاین دوره دوم ابتدایی ، پایه ششم ، ریاضی

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه با ...

قیمت: ۹۴۰,۰۰۰ ریال

دریافت ویدئوهای آموزشی روی فلش

آموزش درس به درس، صفحه به صفحه

Website Security Test