سبد خرید

Jadval 1

?جدول تعداد کلیپ ها و ساعات آموزشی پایه اول ابتدایی?

?قیمت پک کامل پایه اول ابتدایی ۲۳۰ هزار تومان می باشد که با خرید پک کامل در قرعه کشی ۱۰ میلیون ریالی نیز شرکت نمایید.

? قیمت تک درس پایه اول ابتدایی :

قرآن : ۲۱۰۰۰ تومان
ریاضی : ۱۹۲۵۰۰ تومان
علوم : ۳۳۰۰۰ تومان
فارسی نوشتاری : ۷۷۰۰۰ تومان
فارسی خوانداری : ۱۱۰۰۰۰ تومان

Jadval 2

?جدول تعداد کلیپ ها و ساعات آموزشی پایه دوم ابتدایی?

?قیمت پک کامل پایه دوم ابتدایی ۲۳۰ هزار تومان می باشد که با خرید پک کامل در قرعه کشی ۱۰ میلیون ریالی نیز شرکت نمایید.

? قیمت تک درس پایه دوم ابتدایی :

قرآن : ۲۷۰۰۰ تومان
ریاضی : ۱۲۱۰۰۰ تومان
علوم : ۲۷۵۰۰ تومان
فارسی نوشتاری : ۶۰۵۰۰ تومان
فارسی خوانداری : ۵۵۰۰۰ تومان
هدیه های آسمان : ۱۲۰۰۰ تومان

Jadval 3

?جدول تعداد کلیپ ها و ساعات آموزشی پایه سوم ابتدایی?

?قیمت پک کامل پایه سوم ابتدایی ۲۳۰ هزار تومان می باشد که با خرید پک کامل در قرعه کشی ۱۰ میلیون ریالی نیز شرکت نمایید.

? قیمت تک درس پایه سوم ابتدایی :

قرآن : ۳۶۰۰۰ تومان
ریاضی : ۷۷۰۰۰ تومان
علوم : ۱۶۵۰۰ تومان
فارسی نوشتاری : ۴۹۵۰۰ تومان
فارسی خوانداری : ۳۳۰۰۰ تومان
هدیه های آسمان : ۱۲۰۰۰ تومان
مطالعات اجتماعی : ۹۰۰۰ تومان

Jadval 4

?جدول تعداد کلیپ ها و ساعات آموزشی پایه چهارم ابتدایی?

?قیمت پک کامل پایه چهارم ابتدایی ۲۳۰ هزار تومان می باشد که با خرید پک کامل در قرعه کشی ۱۰ میلیون ریالی نیز شرکت نمایید.

? قیمت تک درس پایه چهارم ابتدایی :

قرآن : ۳۳۰۰۰ تومان
ریاضی : ۲۲۵۵۰۰ تومان
علوم : ۴۴۰۰۰ تومان
فارسی نوشتاری : ۵۵۰۰۰ تومان
فارسی خوانداری : ۶۰۵۰۰ تومان
هدیه های آسمان : ۱۵۰۰۰ تومان
مطالعات اجتماعی : ۲۴۰۰۰ تومان

Jadval 5

?جدول تعداد کلیپ ها و ساعات آموزشی پایه پنجم ابتدایی?

?قیمت پک کامل پایه پنجم ابتدایی ۲۳۰ هزار تومان می باشد که با خرید پک کامل در قرعه کشی ۱۰ میلیون ریالی نیز شرکت نمایید.

? قیمت تک درس پایه پنجم ابتدایی :

قرآن : ۳۳۰۰۰ تومان
ریاضی : ۲۰۹۰۰۰ تومان
علوم : ۳۸۵۰۰ تومان
فارسی نوشتاری : ۵۵۰۰۰ تومان
فارسی خوانداری : ۷۱۵۰۰ تومان
هدیه های آسمان : ۱۵۰۰۰ تومان
مطالعات اجتماعی : ۳۰۰۰۰ تومان

Jadval 6

?جدول تعداد کلیپ ها و ساعات آموزشی پایه ششم ابتدایی?

?قیمت پک کامل پایه ششم ابتدایی ۲۳۰ هزار تومان می باشد که با خرید پک کامل در قرعه کشی ۱۰ میلیون ریالی نیز شرکت نمایید.

? قیمت تک درس پایه ششم ابتدایی :

قرآن : ۳۶۰۰۰ تومان
ریاضی : ۱۸۱۵۰۰ تومان
علوم : ۴۴۰۰۰ تومان
فارسی نوشتاری : ۴۹۵۰۰ تومان
فارسی خوانداری : ۶۶۰۰۰ تومان
هدیه های آسمان : ۱۵۰۰۰ تومان
مطالعات اجتماعی : ۲۴۰۰۰ تومان

Loading...